Skip to Content

Investment call

 

 

Ministry of Economy of the Republic of Slovenia
© Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel: 02 234 12 60 | Fax: 02 234 12 82 | info@podjetniskisklad.si


We hereby inform you that the European Commission under the program " Horizon 2020 " ( Horizon 2020) has published the first calls intended for micro, small and medium-sized enterprises (SMEs ) . Horizon 2020 , the new EU program for research and innovation , which will be active in the period 2014-2020 . At the same time it is necessary to point out that this is the most important program for the implementation of the strategy Innovation Union and the Europe 2020 Strategy , in order to raise the competitiveness of the European Union in the period up to 2020.

Financial resources of the program will be devoted to co-finance projects of research and innovation , with the aim of generating economic growth and create jobs in Europe. Total value of financial assets that will be used for these activities is almost € 80 billion , with a special emphasis given to micro , small and medium-sized enterprises , because the European Commission has long been highlights that SMEs are the backbone of the European economy.

Currently it is worthy of an invitation to tender for small and medium-sized enterprises , it is called " SME instrument " (SME Facility ) , which aims to fill gaps in the financing of SMEs in their early stages , to help small and medium-sized enterprises in research and innovation , which carry some risk , as well as to stimulate innovation in business with high potential . This instrument is intended for all types of innovative SMEs showing a strong ambition to develop , grow and internationalize. The funds will be used for all types of innovation , both technological and non- technological , but also social and service innovation , and bring it displays a clear European added value . The European Commission will co-finance mentoring and coaching in three phases : (1 ) the technical feasibility of funding ( in EUR 50,000 ) , (2 ) the co-financing of new innovative ideas (such as the innovation voucher) and (3 ) support the commercialization of innovative solutions .

 

For more information on Horizon 2020 and the current tenders can be found at the link below:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab

General info on doing BUSINESS IN SLOVENIA: http://www.slovenia.si/business/

General info on INVESTING IN POMURJE: http://player.vimeo.com/video/95167497

 

 

Respectable newspaper The Financial Times has placed Lendava, and with it region Pomurje, in the top 10 European cities and regions of the Future 2014/15.

The recognition among the competition of 468 European cities and regions is of a great importance to Lendava. However it shall gain on its importance should the people of Pomurje be in the position to capitalize on opportunities. It seems they are able to do so in Lendava.

Not only have they managed to attract several business investors recently. The latest among them being Japanese company Daihen taking over the local company Varstroj. The prospect for development of catering and tourism look promising likewise.

For more details please refer to the following links:

http://static.tijd.be/upload/European_Cities_and_Regions_of_the_Future_201415_4687454-10313872.pdf

http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/lendava-in-pomurje-prepricala-financial-times/332438

 

............................................................................................................................................................ 

Ministrstvo za gospodarstvo

© Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo,
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel: 02 234 12 60 | Fax: 02 234 12 82 | info@podjetniskisklad.si

obveščamo vas, da je Evropska komisija v okviru programa »Obzorje 2020« (Horizon 2020) objavila že prve razpise namenjene mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Obzorje 2020 je novi program EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020. Obenem je potrebno izpostaviti, da gre za najpomembnejši program za izvajanje strategije Unije inovacij, ter Strategije Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020.

Finančna sredstva programa bodo namenjena sofinanciranju projektov raziskav in inovacij, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena tem aktivnostim, je skoraj 80 milijard EUR, poseben poudarek pa je namenjen tudi mikro, malim in srednjim podjetjem, saj Evropska komisija že dlje časa izpostavlja, da so MSP-ji hrbtenica evropskega gospodarstva.

Trenutno je aktualen javni razpis za mala in srednje velika podjetja, to je t.i. »MSP Instrument« (SME Instrument), katerega cilj je zapolniti vrzeli v financiranju MSP v zgodnjih fazah, pomagati malim in srednje velikim podjetjem pri raziskavah in inovacijah, ki nosijo določeno tveganje kot tudi stimulirati podjetja pri inovacijah z visokim potencialom. Ta instrument je namenjen vsem vrstam inovativnih MSP, ki izkazujejo velike ambicije za razvoj, rast in internacionalizacijo. Sredstva bodo namenjena vsem vrstam inovacij, tako tehnološkim kot ne-tehnološkim, pa tudi socialnim in storitvenim inovacijam, če izkazujejo in prinašajo jasno evropsko dodano vrednost. Evropska komisija bo sofinancirala mentoriranje in coaching v treh fazah: (1) financiranje tehnične izvedljivosti (v višini 50.000 EUR), (2) sofinanciranje novih inovativnih idej (kot inovacijski vavčer) in (3) podpora komercializaciji inovativnih rešitev.

Podrobnejše informacije o programu Obzorje 2020 in aktualnih razpisih lahko najdete na spodnji povezavi:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html#tab

........................................................................................................................................................................

Leading partners:

Pomurski tehnološki park Podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju, d.o.o./Pomurje Technology Park Ltd.
Address: Plese 9a, 9000 Murska Sobota, Slovenia
Phone: +386 (02) 530 82 00
Fax: ++386 (02) 530 82 50
E-mail: info@p-tech.si
Webpage: http://www.p-tech.si/home_eng/

and

Tehnološki park Varaždin d.o.o./Technology park Varaždin Ltd.
Address: Zagrebačka 94, 42000 Varaždin, CRO
Telefon: +385(0)42/213-700
Fax: +385(0)42/200-720
E-mail:info@tp-vz.hr
Webpage: http://www.tp-vz.hr/

 

Supporting partner:

Enterprise Europe Network: EEN

SI collaborator:

Institut Jožef Štefan/J. Stefan Institute
Address: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenia
E-mail:info@ijs.si
Webpage: http://www.ijs.si/ijsw/JSI

........................................................................................................................................................................

 

Organizers of the WORLD HEMP CONGRESS – Slovenia kindly ask all participants to act and comply with the laws of the EU, Republic of Slovenia and the laws of their respective country. For any possible violation we shall not be liable. Project rights reserved. Panonia - Institute for alternative and agricultural plants with emphasis on ecology and climate change with the WHC team.

WHC FB group

WHC FB news

Twitter WHC

 

Event co-financed by:MNZ logo

 

Gospodarska zbornica Slovenijewhc notice